Vie kinesitherapie

P.J. Verhaghenstraat 12, 3000 Leuven

Hartelijk welkom op onze website.


COVID-19 Update 2020-05-2

(English below)

Eindelijk is het zover! Wij kregen groen licht om ook terug de minder dringende behandelingen op te starten of verder te zetten in de praktijk. De opstart gebeurt geleidelijk en uiteraard met inachtneming van de nodige hygiënische maatregelen.

Wij vragen uitdrukkelijk om geen afspraak te maken indien u zelf hoest, koorts, hoofdpijn, diarree, verlies van reuk- en smaakzin of last met de ademhaling hebt. Ook als dit het geval is bij uw partner of kinderen.

Voor patiënten met lichte ziektesymptomen of mensen die door omstandigheden niet naar de praktijk kunnen komen, beschikken wij nog tot eind mei over de mogelijkheid om hen verder op te volgen en te begeleiden via video- of telefonische consultaties:

 • De applicatie die wij hiervoor gebruiken, laat toe de gesproken berichten en videogesprekken op een veilige manier uit te voeren met inachtneming van de GDPR richtlijnen.
 • Er wordt na het eerste gesprek een aangepast oefenprogramma opgesteld en doorgestuurd, met oefeningen die duidelijk uitgelegd worden via videofragmenten. Bij het tweede gesprek diezelfde week wordt dit programma geëvalueerd en eventueel nog wat aangepast. Dit kan dan een aantal weken worden verdergezet en opgevolgd door ons via de applicatie.
 • Deze consultaties
  • worden volledig terugbetaald door uw mutualiteit.
  • tellen niet mee voor het aantal beurten op je voorschrift of het aantal beurten van je courante, F-pathologie of E-pathologie.
  • kunnen zowel online als telefonisch worden ingepland.

Afspraken in de praktijk voor nieuwe patiënten of bestaande patiënten met nieuwe klachten worden voorlopig liefst telefonisch gemaakt. Dit om voldoende tijd voor u vrij te maken en genoeg ruimte te voorzien om de nodige hygiënische maatregelen te treffen die ons worden aangeraden vanuit onze beroepsvereniging.

Hou jullie nog steeds veilig, gezond en in beweging ;-)

 

Het VIE team,

Inge, Lars en Eli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The time has finally come! We received the green light to also continue the less urgent treatments in our practice. The restart is done gradually and of course with taking into account the necessary precautions.

For patients with mild disease symptoms or people who cannot come to the practice due to circumstances, we have the option until the end of May to follow up and guide you through video or telephone consultations.

 • The application/platform we use for this allows the voice messages and video calls to be carried out in a safe manner with mandatory GDPR guidelines.
 • After our first conversation we prepare and forward an adapted exercise program, with exercises that are clearly explained via video clips. During the second meeting that same week, this program will be evaluated and possibly adjusted further. This can then be set up for a number of weeks and followed up by us via the application.
 • These consultations
  • will be fully refunded by your health insurance fund.
  • do not count towards the number of sessions on your prescription neither the number of sessions of your current, F-pathology or E-pathology
  • can be scheduled online or by phone.

Appointments in practice for new patients or existing patients with new complaints are preferably made by telephone for the time being. This is to allow us to provide enough time for you as well as enough time for the necessary hygiene measures recommended by our professional association.

Keep it safe, healthy and keep on moving ;-)

Our VIE team,

Inge, Lars and Eli

Vie kinesitherapie - KBO-nummer: 0822.434.195
P.J. Verhaghenstraat 12, 3000 Leuven   © Copyright 2014
Logo: Sven Van Caekenberghe

www.viekine.be